Gece İbadetinin Taksimi Ve Gece İbadete Kalkanların Sıfatları Hakkındadır

Bu fasılda gece ibadeti ve uykusunun taksimini, gece ibadete kal­kanların ve teheccüd kılanların vasıflarını anlatacağız. Allah Tea-la gece ibadetine kalkanları Resulü´yle (sav) bir tutmuş ve hepsine de onunla aynı şükür ve sevabın yazılacağım bildirmiştir: "Muhak­kak Rabbin biliyor ki, gecenin üçte ...
İslami Kavramlar
Ebu Bekir (r.a)´in Zühdü İle İlgili Haberler
Râfî´ b. Ebî Râfî1 et-Tâf den şöyle dediği rivayet edilmiştir: "Zâtü´s-selâsil gazvesinde Ebû Bekir (ra) ile beraberdim. Üzerinde Fedek işi bir elbise vardı. Binitine bindiği vakit onu üstüne alır, indiğimizde ise ben ve o beraber kullanırdık."Urfece es-Sülemfden Ebû Bek ...
İslami Araştırmalar
İlmin, İlim Öğretme´nin ve İlim Öğrenme´nin Fazileti ve Bunlara Dair Aklî ve Naklî Deliller
Allah kendisinden başka ilah olmadığına adaletle şehadet etti. Melekler ve ilim sahipleri de O´ndan başka ilah ol madığına şehadet ettiler1 (Alu İmran/18)Dikkat edildiğinde görülecektir ki, bu ayette Allah Teâlâ (c.c) önce zât-ı ulûhiyetinden başlayarak birliğine şehadet etmekte, ikinci olarak melek ...
İmam Gazali İhya
Onüçüncü Mektup

MEVZUU : a) Bu yolun nihayetsiz olduğu..
b) Hakikat ilimlerinin, şeriat ilimlerine mutabık bulunduğu..
***NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammed Bakibilah´a yazmıştır.
***
Kulların en küçüğü Ahmed´den bir arzuhaldir.
Ah! bin kere ah!.. Bilhassa bu tarikatın (yolun) s ...
Mektubat-ı Rabbani
Dünyanın Hali

Dünya tuzağı, öldürücü zehirleri ile düşkünlerine verilmiştir. Gafletle dünyayı, zahirdeki güzelliği ile görürsen aldanma...

O, hilesi, dokunanı derhal öldürür. Onda sadakat, onda vefa diye bir şey yoktur. Ona iyi gözle bakıp hoşlanma; şöyle ol: Sahrada bir adam çırılçıplak kazayı-hacete otu ...
Futuhu'l Gayb
Umumi Eman

İkame Süresi Kureyşlilere tanınan bu umumi eman bütün Mekke halkı için geçerli idi. Peygamber efendimiz dokuz kişiden başkasının Öldürülmemesini emretmişti. Ancak dokuz kişinin kanlarını heder edip öldürülmelerini mubah saymıştı. Bunlar Kabe-i Mu-azzama´nm örtüsüne tutunmuş olsalar dahi öldürülecekl ...
Son Peygamber-M.Ebu Zehra
Onüçüncü Mektup

Beni Sebü aşiretinden Ebü Necm kabilesinin reisi Ayiş´e yap­tığı nikâhı fasid olup tekrar kıymasına dair emir etmesi hakkındadır.
ALLAHIN ADIYLA BAŞLARIM
Ayiş´e selâmdan sonra derim ki, zevceniz, üç sefer aybaşı hâli gördükten sonra, nikâhını ikinci defa yeniden yapmanız gerekir. Çünkü nikâh, ...
Mektubat-ı Şeyh Ahmed
Ebu Zerr El-Gıfari (r.a.)

«Yer, Ebu Zerr´den daha doğru hiçbir kimseyi taşımamış, gök onun gibi hiçbir kimseyi gölgelememiştir».[1] Mekke´yi dış dünyaya bağlayan «Veddan» vadisinde «Gıfar» kabîlesi oturuyordu.Gıfar kabilesi Şam´a gidip gelerek Kureyş´in ticaret işleriyle uğ­raşan kafilelerin kendilerine verdiği basit şeylerl ...
Örnek Şahsiyetler


Yetmiş Yıl Kadar
Ebu Saîd Hudrî´nin (r.a.) haber verdiğine göre:Resulüllah (a.s.) şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir kul Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, bundan dolayı şüphesiz Allah o kulun yüzünü ateşten yetmiş sonbahar (yetmiş yıl) kadar uzaklaştırır."Sahih-i Müslim´deki hadis numarası: 1948

Adaletli Olmak
Allah sizinle din konusunda savaşmayan sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever. (60/8)

Bu site Şeyh hazretlerinin sevenlerince hazırlanmış olup, Haznevi cemaatının ve yüce üstadının resmi sitesi değildir.